Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań
16-18 VIII 2024

Regulamin Wystawców

Festiwal Hikari

 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne dotyczące procesu zgłoszeń i akredytacji Wystawców na konwencie Hikari 2024.
 2. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego wydarzenia.
 3. Poprzez Wystawców rozumie się osoby fizyczne lub osoby prawne działające na mocy umowy z rganizatorem, lub podmiotami uprawnionymi przez Organizatora do zawierania umów dotyczących stoisk wystawowych, które prowadzą sprzedaż towarów i usług Uczestnikom Wydarzenia lub zajmują się działalnością promocyjną.
 4. Szczegółowe warunki porozumienia z każdym Wystawcą określa osobna umowa.
 5. Adresem kontaktowym w sprawie Wystawców jest [email protected].
 6. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie hikari.pl.
 7. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.06.2024 r.
 8. Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza pozytywnego zatwierdzenia wniosku. Informacje o ostatecznym potwierdzeniu przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia będą rozsyłane drogą mailową najpóźniej do 10.07.2024 r.
 9. Organizator nie jest zobowiązany do podania przyczyny odrzucenia wniosku o przyjęcie stoiska Wystawcy.
 10. Organizator przyznaje przestrzeń, kierując się zgłoszeniem Wystawcy. W przypadku przyznania stoiska o parametrach innych niż wnioskowane w zgłoszeniu organizator potwierdzi zmianę z Wystawcą drogą elektroniczną przed podpisaniem umowy.
 11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator może zaproponować przyjęcie Wystawcy na listę rezerwową. Wystawcy z listy rezerwowej otrzymają możliwość rozstawienia stoiska, jeżeli któryś z przyjętych Wystawców wycofa swoją chęć stworzenia stoiska. Wystawcy z listy rezerwowej zostaną poinformowani o możliwości zawarcia umowy najpóźniej do 29.07.2024 r.
 12. Wystawca ma obowiązek odesłać podpisaną umowę do 25.07.2024, w innym przypadku zostaje skreślony z listy przyjętych stoisk, a na jego miejsce wprowadzony zostanie Wystawca z listy rezerwowej.
 13. Organizator zapewnia Wystawcom:
  a. powierzchnię wystawową – wewnątrz budynku lub na zewnątrz,
  b. miejsce przeładunku towaru podczas montażu i demontażu (parking),
  c. wstęp na teren konwentu w celu montażu stoiska,
  I. w piątek, 16 sierpnia, od godziny 10:00, lub wcześniej, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami,
  II. akredytację na wydarzeniu dla jednej lub więcej osób wg. indywidualnych ustaleń,
  d. usługi dodatkowe wg. zamówienia i ustaleń,
  e. możliwość nadania przesyłki kurierskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem,
  f. brak dostępu do Strefy Wystawców dla Uczestników Wydarzenia (z wyłączeniem kadry
  organizatorskiej) w ustalonych godzinach (23:00-09:00).
 14. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie Collegium Da Vinci w trakcie trwania konwentu, chyba że umowa stanowi inaczej.
 15. Wystawcy są zobowiązani do:
  a. przygotowania swojego stoiska przed rozpoczęciem wydarzenia — w piątek, 16 sierpnia, w godzinach 10:00-14:30, lub wcześniej, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami,
  b. opuszczenia terenu konwentu do godziny 19:00 w niedzielę 18 sierpnia,
  c. legitymowania się przez wszystkie osoby na stoisku identyfikatorami wystawcy otrzymanymi przy akredytacji,
  d. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.,
  e. uprzedniego kontaktu z organizatorem w przypadku potrzeby wykorzystania własnej zabudowy stoiska wyższej niż 2 m,
  f. zachowania porządku na swoim stoisku w trakcie konwentu i po jego zakończeniu oraz pozostawienia wynajmowanej przestrzeni w stanie nienaruszonym,
  g. dbałości o niedziałanie na szkodę dobrego imienia uczelni i podmiotów współpracujących,
  h. zachowaniu zasad bezpieczeństwa w przypadku sprzedaży replik broni białej oraz replik broni palnej (w tym ASG): broń (replika) do czasu wyjścia nabywcy z terenu imprezy winna być przechowywana w punkcie akredytacyjnym lub biurze konwentowym,
  i. zachowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej lub artystycznej,
  j. wystawienia wyłącznie przedmiotów, którymi obrót prawny jest dozwolony i nienaruszających praw osób trzecich dotyczących własności intelektualnej, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej.
 16. Obowiązki wynikające z przepisów prawa są obowiązkami Wystawcy i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich niedopełnienie.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towar sprzedawany na stoisku Wystawcy, ani za usługi wykonywane przez Wystawcę na tym stoisku. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia swoich nabywców lub usługobiorców i zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody w tym zakresie.
 18. Wystawcom zabrania się:
  a. przyłączania urządzeń elektrycznych powodujących większe obciążenie niż 1000 W, o ile ustalenia z Organizatorem nie określają inaczej,
  b. sprzedaży broni palnej oraz wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych wymienionych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
  c. sprzedaży towarów z kategorii spoza zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym, d. przekraczania granic wynajmowanej przestrzeni wystawienniczej,
  e. prezentowania na stoisku treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
  f. podnajmowania lub użyczania, całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (współwystawcy), bez pisemnej zgody Organizatora.
 19. Złamanie niniejszego regulaminu może skutkować ostrzeżeniem, wycofaniem części towaru ze sprzedaży, nałożeniem kary umownej, bądź rozwiązaniem umowy z Wystawcą ze skutkiem natychmiastowym skutkującym wycofaniem akredytacji i wydaleniem z terenu wydarzenia.
 20. Organizator nie odpowiada za szkody Wystawców powstałe w wyniku czynników zewnętrznych (brak
  prądu, wody) lub wywołanych przez osoby trzecie.
 21. Wystawca ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności z umową:
  a. metrażu przyznanej powierzchni wystawowej,
  b. usług dodatkowych (np. ławki, krzesła, przedłużacze),
  c. godzin obecności uczestników w strefach wystawców.
 22. Reklamacje przyjmowane są przez Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia konwentu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, w szczególności przepisów dotyczących godzin wstępu do Strefy Wystawców. W razie modyfikacji regulaminu zgłoszone już osoby zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Wystawcy kosztami związanymi z naprawą uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia stoiska (zabudowa, stoły, krzesła i inne). Organizator
  zastrzega sobie również prawo do obciążenia Wystawcy kosztami związanymi z naprawą bądź odrestaurowaniem uszkodzonego lub zniszczonego otoczenia stoiska (ściany, podłogi i inne elementy stałe), o ile uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło z winy Wystawcy.
 25. Organizatorzy nie zapewniają Wystawcy noclegu. Budynek jest zamykany na noc i nie ma możliwości
  pozostania w nim przez Wystawcę.
 26. W pozostałych sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa polskiego.