Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań
16-18 VIII 2024

Regulamin twórców atrakcji „Hikari 2024”

Festiwal Hikari

 1. Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki i warunki akredytacji Twórców atrakcji podczas konwentu Hikari 2024, nazywanego dalej Konwentem i stanowi uzupełnienie Ogólnego Regulaminu Wydarzenia. 
 2. Twórcy atrakcji dzielą się na:
  1. Prelegentów zapraszanych – akredytowani są oni bez poniesienia opłaty niezależnie od liczby godzin programu, 
  2. Twórców atrakcji zgłaszanych przez formularz,
  3. Twórców atrakcji, w tym obsługę stref, akredytowanych na podstawie odrębnych ustaleń.
 3. Punkty programu dzielą się m.in. na:
  1. wykłady,
  2. prelekcje, 
  3. panele, 
  4. konkursy, 
  5. pokazy, 
  6. warsztaty.
 4. Punkty programu dostępne są dla uczestników w ramach zakupionego biletu na Konwent zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym limitem miejsca, w którym dzieje się punkt programu.
 5. Punkty Programu należy zgłaszać do 18.07.2024 r. przez formularz dostępny na stronie WWW hikari.pl.
 6. Punkt programu może prowadzić więcej niż jeden Twórca atrakcji. W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech prowadzących, przed zgłoszeniem punktu programu uprasza się o kontakt z Organizatorem w osobnym mailu dotyczącym spraw programowych, zawartym w niniejszym regulaminie. W przypadku atrakcji grupowych zwrot opłaty akredytacyjnej w wyznaczonej wielkości przysługuje tylko jednemu z prowadzących.  
 7. O przyjęciu punktu programu decyduje Organizator. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do realizacji bez podania przyczyny. Organizator przekaże tę informację pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.
 9. Informacja o przyjęciu punktu programu i planowanym terminie jego przeprowadzenia zostanie przekazana Twórcy atrakcji zgłoszonemu przez formularz nie później niż do 28.07.2024 r. Twórca atrakcji zobowiązany jest potwierdzić proponowany termin prowadzenia punktu programu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu punktu programu, treści opisu, listy Twórców atrakcji, terminu prowadzenia punktu programu, jak również do zmiany czasu trwania punktu programu, co każdorazowo zobowiązuje Organizatora do poinformowania Twórcę atrakcji o dokonanych zmianach w formie wybranej przez Organizatora. 
 11. Twórca atrakcji może określić grupę, społeczność lub podmiot publiczny (instytucję kultury, instytucję oświaty), którą reprezentuje. Reprezentowany podmiot zostanie ujęty w tytule i/lub opisie punktu programu. 
 12. Status Twórcy atrakcji nie zwalnia osoby niepełnoletniej z obowiązku przedstawienia organizacji wypełnionej i podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na przebywanie na imprezie. 
 13. Twórca atrakcji zobowiązuje się do:
  1. stawienia się najpóźniej na pięć minut przed rozpoczęciem swojego punktu programu w miejscu, w którym prowadzi atrakcję, 
  2. w razie niezaplanowanej nieobecności, zgłoszenia jej Organizatorowi niezwłocznie, 
  3. prowadzenia swojego punktu programu zgodnie z przyjętymi ustaleniami i opisem, 
  4. oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została mu wydana. W przypadku rażących uszkodzeń sali podczas jej wydawania, osoby prowadzące punkty programu zobowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora,
  5. w przypadku użyczenia przez Organizatora niezbędnego do prowadzenia punktu programu sprzętu komputerowego, należytego jego użytkowania i oddania w stanie niepowodującym żadnej wątpliwości co do jego stanu technicznego,
  6. pokrycia kosztów w przypadku zgubienia lub uszkodzenia powierzonego mienia, do wartości odtworzeniowej.
 14. Twórca atrakcji ponosi odpowiedzialność za zniszczone przez siebie mienie podczas trwania imprezy.
 15. Punkt atrakcji nie może zawierać: 
  1. treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe, 
  2. treści nawołujących do przemocy lub nienawiści, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 256 Kodeksu karnego,
  3. zachowania obscenicznego lub naruszającego dobro osób trzecich, 
  4. treści w inny sposób łamiących regulamin ogólny konwentu.
 16. Konsekwencje dyscyplinarne w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu obejmują:
  1. ingerencję w punkt programu, 
  2. przerwanie punktu programu, 
  3. odwołanie punktu programu, 
  4. usunięcie Twórcy atrakcji z terenu konwentu, 
  5. odmowę przydzielenia zwrotu opłaty akredytacyjnej. 
 17. Po zakończeniu wszystkich prowadzonych punktów programu twórca atrakcji może ubiegać się w biurze konwentowym o zwrot opłaty akredytacyjnej w wysokości: 
  1. 50% – twórca 1 godziny programu samodzielnie lub 2 godziny programu grupowo, 
  2. 100% – twórca 2 godzin programu samodzielnie lub 3 godziny programu grupowo.
 18. Organizator może dokonać zwrotu zakupionego wcześniej biletu jeszcze przed rozpoczęciem Konwentu, jeżeli uzna to za stosowne.
 19. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie Twórcę atrakcji obowiązują postanowienia wynikające z ogólnego regulaminu konwentu.
 20. Skargi, uwagi i wnioski przyjmowane są pod adresem [email protected]