Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań
16-18 VIII 2024

Regulamin dla wolontariuszy „Hikari 2024”

Festiwal Hikari

 1. Niniejszy regulamin określa warunki akredytacji oraz zasady działania wolontariuszy podczas
  Wydarzenia Hikari 2024 i stanowi uzupełnienie ogólnego regulaminu konwentu.
 2. Wolontariuszem jest każda osoba, która świadczy usługi na rzecz Organizatora w ramach Wydarzenia Hikari 2024. Wolontariusz musi mieć ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia wydarzenia i podpisać umowę wolontariacką z Organizatorem.
 3. Zgłoszenia Wolontariuszy przyjmowane są do 1.07.2024 r. na podstawie formularza dostępnego na stronie https://hikari.pl/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty końcowej przyjmowania zgłoszeń.
  W przypadku zmiany, Organizator dokona niezwłocznej aktualizacji informacji na swojej stronie internetowej oraz poinformuje wszystkich potencjalnych Wolontariuszy o zmianie za pomocą środków komunikacji, takich jak media społecznościowe, czy poprzez korespondencję mailową.
 5. Informacja na temat wyniku rekrutacji zostanie ogłoszona do 21.07.2024. W momencie otrzymania wyniku rekrutacji należy w ciągu tygodnia potwierdzić swoją obecność na wydarzeniu.
 6. Wolontariusze mają prawo do zwrotu opłaty akredytacyjnej bądź wejścia bez jej uiszczenia.
 7. O przyjęciu Wolontariusza decyduje Organizator.
 8. Wolontariusz zobowiązuje się do:
  a. zapoznania się z planem budynku, planami ewakuacji oraz programem wydarzenia,
  b. stawienia się we wskazanym miejscu i czasie w celu wykonania przydzielonych zadań,
  c. wykonywania starannie zadań zleconych przez Organizatora, z zachowaniem przepisów BHP,
  d. używania wyznaczonej identyfikacji wizualnej w trakcie wykonywania czynności związanych z funkcją Wolontariusza,
  e. informowania Organizatora w wypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych.
 9. Wolontariuszy obowiązuje regulamin ogólny wydarzenia, chyba że Organizator określi inaczej. Złamanie regulaminu wydarzenia może skutkować rozwiązaniem umowy wolontariackiej i konsekwencjami przewidzianymi w regulaminie wydarzenia.
 10. Ponadto, Wolontariuszowi zabrania się:
  a. noszenia identyfikacji wizualnej innych konwentów oraz organizacji fanowskich w trakcie wykonywania czynności związanych z funkcją Wolontariusza,
  b. spożywania alkoholu oraz przyjmowania substancji psychoaktywnych w koszulce funkcyjnej na terenie Konwentu i poza nim, aż do momentu zakończenia wydarzenia.
 11. Wolontariusz ma prawo do:
  a. zwrotu opłaty akredytacyjnej po wykonaniu swoich obowiązków,
  b. noclegu i wyżywienia w miejscu wyznaczonym przez Organizatora,
  c. nieograniczonego dostępu do atrakcji konwentu poza godzinami swojego dyżuru,
  d. zwrotu kosztów poniesionych na skutek wykonywania polecenia Organizatora.
 12. W sprawach nieujętych w regulaminie, decydujące zdanie należy do Organizatora Konwentu.
 13. Skargi, uwagi i wnioski przyjmowane są pod adresem [email protected]