Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań
16-18 VIII 2024

Regulamin współpracy medialnej “Hikari 2024”

Festiwal Hikari

 1. Podmiot medialny, który chce ubiegać się o akredytację medialną, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego wraz z regulaminem współpracy medialnej na stronie Wydarzenia hikari.pl  – a następnie, w razie potrzeby, o uzupełnienie informacji wymaganych przez Organizatora. 
 2. W razie braku kompletu wymaganych informacji Organizator może poprosić o ich uzupełnienie. Wnioski bez kompletu informacji lub zawierające fałszywe informacje będą odrzucane.
 3. Osoby kontaktujące się z Organizatorem inną drogą, niż wspomniana w pkt 1 (np. poprzez mail, Facebook, telefon), będą przekierowywane do formularza zgłoszeniowego w celu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 4. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Ogólnego Regulaminu Wydarzenia Hikari 2024, dotyczy to również przepisów zakazujących uczestnikom wstępu do określonych pomieszczeń na terenie trwania Wydarzenia oraz zakazu fotografowania w miejscach wskazanych przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
 6. W przypadku przyjęcia wniosku, Podmiot medialny jest zobowiązany do:
  1. sporządzenia relacji, fotorelacji i/lub wideorelacji (zależnie od typu składanego wniosku) z Wydarzenia;
  2. opublikowania istotnej część swoich dzieł (zdjęć, relacji, wideo itp.) dotyczących Wydarzenia w umówionych z Organizatorem środkach przekazu do 14 dni po zakończeniu Wydarzenia oraz przesłania informacji z odnośnikiem do publikacji na adres [email protected]. W razie konieczności zmiany lub przedłużenia tego terminu Podmiot medialny jest zobowiązany zgłosić to Organizatorowi;
  3. opublikowania na swojej stronie internetowej, mediach społecznościowych, Fanpage lub poprzez inne środki masowego przekazu zgłoszone Organizatorowi minimum jednej publikacji dotyczącej Wydarzenia, uwzględniającej atrakcje programowe odbywające się na Wydarzeniu oraz informacje o gościach Wydarzenia. Publikacja nastąpi w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o akredytację medialną;
  4. przestrzegania indywidualnie ustalonych z Organizatorem warunków współpracy medialnej.
 7. Podmiot medialny upoważnia Organizatora oraz osoby (prawne, fizyczne) z nim współpracujące do wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych treści oraz dzieł stworzonych przez Podmiot medialny podczas Wydarzenia.
 8. Otrzymanie akredytacji dla osób wymienionych we wniosku złożonym przez podmiot redakcyjny będzie zależeć od: funkcji zgłoszonych osób; portfolia zgłoszonych osób. W przypadku braku dostatecznych informacji kryterium udzielenia akredytacji zależeć będzie od kolejności zgłoszenia osób we wniosku. 
 9. Zbieranie wniosków akredytacyjnych dotyczących współpracy medialnej rozpoczyna się w dniu 23.05.2024 r. Wnioski w sprawie akredytacji medialnej przyjmowane są do 14.07.2024 r., a ich rozpatrzenie przewidziane jest najpóźniej do 28.07.2024 r. Organizator po tym okresie zastrzega sobie prawo do przyjmowania i rozstrzygania zgłoszeń indywidualnie poza terminami przyjętymi w regulaminie.
 10. Akredytacje medialne są bezpłatne.
 11. Akredytacje medialne dostępne są do odebrania w punkcie akredytacyjnym w godzinach określonych w Ogólnym Regulaminie Wydarzenia. Podmiot medialny ma prawo do korzystania z kolejki uprzywilejowanej. 
 12. Podmiot medialny otrzymuje podczas akredytacji specjalny identyfikator dla mediów oraz opaskę na rękę.
 13. Identyfikator medialny upoważnia jego posiadacza do wejścia do sal dostępnych dla uczestników, sal dostępnych wyłącznie dla mediów, jeżeli takie zostały określone przez Organizatora oraz, wyłącznie za zgodą Organizatora, do sal niedostępnych dla uczestników (helproom, orgroom, backstage).
 14. W przypadku nieprzestrzegania przez osoby z akredytacją medialną powyższego regulaminu Organizator ma prawo wycofać lub ograniczyć akredytację medialną dla danego Podmiotu medialnego. Podmioty medialne i osoby je reprezentujące tracące akredytację medialną mają prawo do ubiegania się o akredytację jako zwykły uczestnik, chyba że przekroczony został limit wydawanych akredytacji dla uczestników Wydarzenia lub utrata akredytacji przez Podmiot medialny jest wynikiem rażącego naruszenia Ogólnego Regulaminu Wydarzenia.
 15. W przypadku zmian postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących czasu rozpatrywania wniosków, Organizator poinformuje o zmianach akredytowane lub ubiegające się już o akredytację Podmioty medialne drogą elektroniczną.
 16. Porozumienie pomiędzy Organizatorem a Podmiotem medialnym może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym do momentu uzyskania przez Podmiot medialny identyfikatora medialnego. Wypowiedzenie umowy pomiędzy Organizatorem a Podmiotem medialnym po uzyskaniu identyfikatora medialnego skutkuje utratą akredytacji medialnej dla wszystkich zgłoszonych osób i zwróceniem otrzymanych przez Podmiot medialny benefitów (m.in. smycz, identyfikator) związanych z akredytacją medialną.
 17. Skargi, uwagi, wnioski i pytania dotyczące powyższego regulaminu są przyjmowane pod adresem [email protected] lub [email protected].